Twoja aktualna pozycja:

ZAMET - BUDOWA MASZYN S.A. w trosce o dobro klienta, lepsze spełnianie jego potrzeb i oczekiwań oraz mając na uwadze wpływ na środowisko naturalne i ciągłą poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004. W systemie zastosowano podejście procesowe oraz oparte na ryzyku.

Tą drogą dążymy do zdobycia i utrzymania opinii wiarygodnego partnera, a także osiągnięcia znaczącej i trwałej pozycji w przemyśle budowy maszyn oraz uzyskania satysfakcjonujących wyników ekonomiczno - finansowych. Prowadzimy naszą działalność w warunkach spełniających wymagania przepisów prawnych, w tym dotyczących oddziaływania na środowisko, a także norm oraz zasad BHP .

Przyjętą Politykę systemu zarządzania kierownictwo Spółki realizuje poprzez:

  • poznawanie i spełnianie potrzeb naszych klientów,
  • znajomość oraz rozumienie Polityki i systemu zarządzania przez pracowników biorących udział w procesie produkcji,
  • ustanawianie celów dotyczących jakości, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy oraz systematyczny przegląd ich realizacji,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz angażowanie ich do działań na rzecz jakości i bezpieczeństwa pracy,
  • stałe doskonalenie poziomu techniki i technologii, działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie zanieczyszczeniom,
  • stosowanie do produkcji materiałów i półfabrykatów od dostawców gwarantujących spełnianie naszych wymagań jakościowych,
  • zapewnienie opieki nad wyrobami również w okresie pogwarancyjnym,
  • skuteczne zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potecjalnie wypadkowym przez podejmowanie działań profilaktycznych i dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzeganie wymagań przepisów prawnych, norm oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska mających zasatosowanie w działalności naszej Spółki,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania w celu poprawy efektów.

Zarząd ZAMET - BUDOWA MASZYN S.A. zapewnia zasoby na realizację niniejszej Polityki oraz deklaruje, iż jej postanowienia zostały ustalone w konsultacji z przedstawicielami pracowników i są zakomunikowane wszystkim pracującym w Spółce.