Ogłoszenia dla akcjonariuszy

29.09.2020 r. „Zarząd ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez w.w. przepis prawa.

* * * * *

27.04.2020 r. – OGŁOSZENIE WPISU DOTYCZĄCEGO SPÓŁKI W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM (MSiG 81/2020 (5971) poz. 202958.)

W dniu 16 kwietnia 2020 r. dokonano wpisu nr 41 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu  wykreślić: 1 1. ZYSKA 2. TOMASZ 3. 81051815670 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JEZIOROWSKI 2. ARTUR MARIAN 3. 76071205079 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MIERA 2. JACEK 3. 74100714734 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JEZIOROWSKI 2. ARTUR MARIAN 3. 76071205079 wpisać: 2 1. KMITA 2. AGNIESZKA 3. 76092117429 3 1. MĘDRZYCKI 2. PAWEŁ 3. 73020601917 Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1.MIERA 2. JACEK 3. 74100714734 4. PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

* * * * *

07.02.2020 R. – OGŁOSZENIE WPISU DOTYCZĄCEGO SPÓŁKI W MSiG (MSiG 26/2020 (5916) poz. 58963.)

W dniu 03 lutego 2020 r. dokonano wpisu nr 40 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej ZBM.ZARZAD@ZAMET.COM.PL 4. Adres strony internetowej ZAMET.COM.PL

* * * * *

Informujemy, że od dnia 07 lutego 2020 roku skład Zarządu Zamet Budowa Maszyn S.A. jest następujący:

  • Prezes Zarządu                       –           Pan Artur Jeziorowski
  • Wiceprezes Zarządu              –           Pan Adrian Smeja
  • Wiceprezes Zarządu              –           Pan Jacek Miera

Zarząd ZAMET Budowa Maszyn S.A. został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29.01.2020 r. oraz 06.02.2020 r.

* * * * *

Informujemy, że od dnia 06 lutego 2020 roku skład Rady Nadzorczej Zamet Budowa Maszyn S.A. jest następujący:

  • Przewodniczący                    –           Pan Rafał Komorowski
  • Wiceprzewodniczący           –           Pan Paweł Mędrzycki
  • Członek                                  –           Pani Agnieszka Kmita
  • Członek                                  –           Pani Anna Guzik

Rada Nadzorcza Budowa Maszyn S.A. została powołana uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 lutego 2020r.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść