Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zamet – Budowa Maszyn Spółka Akcyjna (Zamet – Budowa Maszyn) w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności przedstawia politykę  wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zamet – Budowa Maszyn przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • „przetwarzane zgodnie z prawem”,
 • „zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami”,
 • „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane”,
 • „prawidłowe tj. aktualne”,
 • „przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania”,
 • „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
  organizacyjnych”.

Zgodność przetwarzania z prawem:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Bezpieczeństwo:

 • poufność, czyli zapewnienie, że dane są dostępne jedynie osobom upoważnionym,
 • integralność, czyli zapewnienie poprawności i kompletności danych oraz metod przetwarzania,
 • dostępność, czyli zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do danych wtedy, gdy jest to potrzebne.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamet – Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórska 83, KRS: 0000289560, REGON: 273892780, NIP: 6452146461

Inspektor Danych Osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:

Urszula Szudarek

Zamet – Budowa Maszyn S.A. ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry
ochronadanych@zametsa.com

Podstawa prawna przetwarzania danych

 • udzielona zgoda,
 • wykonanie umowy,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Grupę Zamet do przechowywania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 • okres niezbędny do świadczenia usług przez Grupę Zamet,
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi IT,
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • inne spółki Grupy Zamet na zasadzie współadministrowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych

Macie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 • ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to
  technicznie możliwe macie prawo żądać aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Zamet Budowa Maszyn macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zamet Budowa Maszyn zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Rekrutacje

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet – Budowa Maszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 83, NIP: 6452146461, REGON: 273892780, KRS: 0000289560
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu  z Inspektorem Danych Osobowych poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontrahenci

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet – Budowa Maszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 83, NIP: 6452146461, REGON: 273892780, KRS: 0000289560
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz, w przypadku wyboru Pani/Pana oferty lub złożenia przez Panią/Pana zamówienia, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu przez okres wymagany do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, obsługę prawną, podmioty świadczące usługi ochrony fizycznej obiektu oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 9. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pracownicy/przedstawiciele kontrahenta

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet – Budowa Maszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 83, NIP: 6452146461, REGON: 273892780, KRS: 0000289560
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Administrator przetwarzać będzie następujące Pani/Pana dane osobowe:
  a) dane identyfikujące (imię i nazwisko)
  b) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
  c) dane dotyczące zajmowanego przez Panią/Pana stanowiska/pełnionej funkcji u Pani/Pana
  Pracodawcy/ podmiotu, którego Pan/Pani reprezentuje.
  Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) przez bezpośrednio przez Panią/ Pana lub Pani/Pana Pracodawcę/podmiot, którego Pani/Pan reprezentuje (dalej: Kontrahent Administratora) w związku z działaniami związanymi ze składaniem ofert i zamówień przez Kontrahenta Administratora, zawieraniem oraz wykonywaniem umów przez Administratora i Kontrahenta Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora związanych z:
  a) realizacją działań związanych ze składaniem ofert i zamówień przez Kontrahenta Administratora,
  b) zawarciem, wykonaniem i monitorowaniem wykonania umowy, dokonywaniem uzgodnień w imieniu Stron i podejmowaniem innych czynności wskazanych w umowie łączącej Administratora i Kontrahenta Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu przez okres wymagany do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Monitoring terenu zakładu

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet – Budowa Maszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 83, NIP: 6452146461, REGON: 273892780, KRS: 0000289560
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 4. Pani/Pana dane w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu wizyjnym będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 miesiąca.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi ochrony fizycznej na obiekcie.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies

Aby usprawnić korzystanie z naszej Strony, w szczególności poprzez dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Administrator korzysta z plików typu cookie – krótkich informacji tekstowo-numeryczne – które zapisywane są przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z naszej Strony) podczas przeglądania naszej Strony. Pliki te umożliwiają późniejszą identyfikację takiego urządzenia, a w konsekwencji identyfikację Użytkownika, w przypadku kolejnych wejść na naszą Stronę.

Pliki cookie zbierają informacje dotyczące korzystania z naszej Strony przez Użytkownika. Głównym celem plików cookie jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z naszej Strony oraz dopasowanie zawartości naszej Strony do preferencji Użytkownika. Pozwalają one rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

Nasza Strona wykorzystuje poniższe rodzaje plików cookies:

Funkcjonalne pliki cookies – pozwalają „zapamiętać” wybrane przez Użytkownika ustawienia.

Sesyjne pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Stałe pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Wydajnościowe pliki cookies – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej Strony.

Pliki cookies zamieszczane na naszej Stronie przez podmioty trzecie:

Pliki cookies zamieszczane przez Google Analytics – używane do prowadzenia statystyk dla naszej Strony. Każda przeglądarka internetowa zapewnia możliwość zmiany ustawień plików cookies. Dalej przedstawiamy informacje, jak zmienić ustawienia plików cookies w najbardziej popularnych i najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome – z menu przeglądarki (w prawym górnym rogu) wybieramy: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki Cookie zmieniamy następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie,
 • Domyślne blokowanie plików cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i dalszych stron do zamknięcia przeglądarki,
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet EXPLORER 6.0 I 7.0 – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Blokuj wszystkie cookies. / Więcej informacji Internet Explorer

Mozilla Firefox – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie – bądź nie – w pozycję „Akceptuj ciasteczka” / Więcej informacji – Mozilla Firefox

Opera – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O plikach cookie decyduje zaznaczenie, bądź nie pozycji Ciasteczka.

Telefony komórkowe – po otwarciu Internetu wybieramy Ustawienia > Prywatność > Ustawienia cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane na naszej Stronie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania naszej Strony. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywane na naszej Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie zablokować lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia oraz trwale usunąć pliki już zapisane. Administrator oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności naszej Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników.

 


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść